Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Tổng Ngẫu Nhiên Hình Học Với Số Hạng Có Phân Phối Xác Suất Phụ Thuộc Tham Số Biến Hình Học

EasyChair Preprint no. 10071

5 pagesDate: May 12, 2023

Abstract

Bài báo tiếp cận định lý giới hạn liên quan đến tổng hình học bằng phương pháp toán tử. Sử dụng khoảng cách xác suất Trotter được xây dựng trên toán tử Trotter để đánh giá tốc độ hội tụ cho định lý giới hạn dạng định lý Rényi của Kalashnikov Bài báo tiếp cận định lý giới hạn liên quan đến tổng hình học bằng phương pháp toán tử. Sử dụng khoảng cách xác suất Trotter được xây dựng trên toán tử Trotter để đánh giá tốc độ hội tụ cho định lý giới hạn dạng định lý Rényi của Kalashnikov.

Keyphrases: distance measure, geometric sum, probability, Random summation, Trotter operator

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:10071,
  author = {Hau Tran Ngoc},
  title = {Tổng Ngẫu Nhiên Hình Học Với Số Hạng Có Phân Phối Xác Suất Phụ Thuộc Tham Số Biến Hình Học},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 10071},

  year = {EasyChair, 2023}}
Download PDFOpen PDF in browser