Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Một Số Thông Số Kết Cấu Đến Dao Động Của Súng PKMS

EasyChair Preprint no. 10191

8 pagesDate: May 17, 2023

Abstract

Súng đại liên PKMS là vũ khí tự động làm việc theo nguyên lý trích khí do Liên Xô thiết kế, chế tạo. Dựa trên nguyên mẫu của loại súng này Việt Nam đã sản xuất được mẫu súng này. Đây là súng có hoả lực mạnh, độ tin cậy cao, kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng, bảo quản, có thể cơ động trên mọi địa hình. Bài báo này khảo sát ảnh hưởng đồng thời của một số tham số kết cấu tới dao động của súng PKMS (cụ thể là dao động của nòng súng) khi bắn bằng thực nghiệm làm cơ sở cho việc hoàn thiện khả năng nghiên cứu, góp phần nâng cao khả năng tự thiết kế các trang bị có tính năng tốt, cũng như có thể khai thác tốt loại trang bị này cho phù hợp với điều kiện và con người Việt nam.

Keyphrases: equipped weapons, gun barrel, PKMS gun, vibration

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:10191,
  author = {Thach Duong Van and Dung Tran Cong and Dung Nguyen Thai and Minh Phung Van},
  title = {Khảo Sát Ảnh Hưởng Của Một Số Thông Số Kết Cấu Đến Dao Động Của Súng PKMS},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 10191},

  year = {EasyChair, 2023}}
Download PDFOpen PDF in browser