Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Uốn Tĩnh Của Tấm Nano Trên Nền Đàn Hồi

EasyChair Preprint no. 12998

9 pagesDate: April 11, 2024

Abstract

Bài báo trình bày phương pháp mô phỏng hữu hạn để phân tích đáp ứng uốn tĩnh của tấm nano tựa trên nền đàn hồi và có kể đến ảnh hưởng của hiệu ứng từ. Các biểu thức tính toán và phương trình cân bằng của tấm được thiết lập dựa trên lý thuyết biến dạng cắt kiểu mới, để giải phương trình cân bằng, bài báo sử dụng lưới chia gồm các phần tử chữ nhật bốn nút, mỗi nút có sáu bậc tự do. Sự tin cậy và tính hội tụ của lời giải được kiểm chứng thông qua so sánh với các kết quả đã được công bố. Trên cơ sở đó, bài báo đưa ra một số kết quả số để khảo sát ảnh hưởng của vài tham số hình học, vật liệu, điều kiện biên, nền đàn hồi đến đáp ứng uốn tĩnh của tấm nano. Nghiên cứu này là tài liệu tham khảo có giá trị cho các kỹ sư, phục vụ có hiệu quả khi sử dụng các kết cấu này trong thực tiễn

Keyphrases: lý thuyết biến dạng cắt, nền đàn hồi, phương pháp phần tử hữu hạn, uốn tĩnh

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:12998,
  author = {Minh Chinh Van and Minh Tiến Đào and Van Thom Do and Như Mai Đào},
  title = {Uốn Tĩnh Của Tấm Nano Trên Nền Đàn Hồi},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 12998},

  year = {EasyChair, 2024}}
Download PDFOpen PDF in browser